ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้

บทที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

บทที่ ๒ การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

บทที่ ๓ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล

บทที่ ๔ การสื่อสารข้อมูล และเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่ ๕ อินเตอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ ๖ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ

บทที่ ๗ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

บทที่ ๘ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง

บทที่ ๙ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

บทที่ ๑o ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

บทที่ ๑๑ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์การ

บทที่ ๑๒  การพัฒนาระบบสารสนเทศ

บทที่ ๑๓ เทคโนโลยีและการจัดการความรู้

บทที่ ๑๔ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสนเทศ